Αναλώσιμος Ιματισμός

Ολοκληρωμένη σειρά αναλώσιμων προϊόντων ατομικής προστασίας και υγιεινής εργαζομένων F. Bosch 
που καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του Ιατρικού, Βιομηχανικού & Φαρμακευτικού κλάδου.